W projekcie „Walencja – mobilności zawodowe rzemieślników” bierze udział  12 osób kadry –  pracowników odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. To nauczyciele, mistrzowie, instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący kształcenie zawodowe uczniów rzemieślniczych branżowych szkół w zawodach cukiernik i kucharz. W rzemieślniczej szkole i zakładach odpowiedzialni za przekazywanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie właściwych postaw. Stwarzają warunki do osiągania przez uczniów celów edukacyjnych na miarę ich możliwości oraz sprawują bezpośredni nadzór nad pracownikiem młodocianym. Zaplanowano, że tygodniowy udział kadry w zagranicznej mobilności  Walencji umożliwi podniesienie poziomu kształtowania pożądanych postaw i kompetencji osobistych młodzieży związanych z pracą, ukształtuje stosunek do pracy i przedsiębiorczości młodocianego pracownika.